Sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów PSRP

Sesja zwyczajna Zjazdu Delegatów PSRP

Rejestracja delegatów i obserwatorów
28 listopada 2020 r. godz. 10.30

Zjazd Delegatów

§6

1. Najwyższym organem Parlamentu jest Zjazd Delegatów, zwany dalej „Zjazdem”.

2. Zjazd jest organem uchwałodawczym. 

§7 

1. Zjazd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że Statut lub Regulamin Zjazdu stanowią inaczej.

2. Sesję uważa się za ważną w przypadku zarejestrowania delegatów z co najmniej 60 uczelni.

3. Zjazd podejmuje uchwały w obecności co najmniej 50% zarejestrowanych delegatów,
dysponujących łącznie co najmniej 50% ogólnej liczby zarejestrowanych na danej sesji Zjazdu głosów.

4. Za zarejestrowanego delegata uznaje się osobę, której zgłoszenie zostało przyjęte i zaakceptowane przez Prezydium Zjazdu
oraz umieszczone na liście, o której mowa w §61 ust. 7.

5. Gdy dojdzie do utraty kworum w czasie trwania sesji Zjazdu, Prezydium Zjazdu zawiesza sesję
i wyznacza termin wznowienia na dzień przypadający nie później niż 14 dni od rozpoczęcia zawieszonej sesji Zjazdu.

§8

Szczegółowe zasady odbywania sesji i posiedzeń Zjazdu określają przepisy Tytułu I Działu V oraz Tytułu II Statutu, a także Regulamin Zjazdu uchwalany przez Zjazd.


Statut  Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Dział II, Rozdział I, z dnia 24 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o rejestracji na Zjazd Delegatów

Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego PSRP w dniu 28 listopada 2020 r. odbędzie się Zjazd Delegatów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Od 10 listopada 2020 r. rozpoczyna się rejestracja delegatów i potrwa do 25 listopada 2020 r. godz. 10.30.

Celem zarejestrowania delegata na Zjazd należy na stronie zjazd.psrp.org.pl wypełnić formularz rejestracyjny oraz przesłać skan delegacji. Prezydium Zjazdu na bieżąco będzie weryfikowało przesłane zgłoszenia i informowało delegatów o przyjęciu delegacji lub konieczności uzupełnienia zgłoszenia (w przypadku zgłoszeń, które wpłyną 24 godziny przed upływem terminu rejestracji).

W przypadku problemów z formularzem, delegat może również wysłać swoje zgłoszenie bezpośrednio na maila zjazd@psrp.org.pl ze skanem delegacji.

Delegacje można również złożyć bezpośrednio w biurze PSRP przy ul. Brackiej 18/16 00-028 Warszawa. Przypominamy, że decyduje data i godzina wpływu delegacji (nie jej nadania, czy wysłania maila), pod rygorem odmowy zarejestrowania delegata.

Każdy z delegatów przesyłając zgłoszenie wyraża zgodę na weryfikację jego statusu studenta w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

Każdy delegat dysponuje siłą głosu przypisaną do reprezentowanej uczelni, zgodnie z ogłoszoną listą.

Prezydium Zjazdu Delegatów Parlamentu Studentów RP